Kim jesteśmy

Kościół Boży działa w Pruszkowie i paśmie południowo-zachodnich okolic Warszawy od lutego 2016 roku. Najpierw jako placówka misyjna bez osobowości prawnej, a od lipca 2017 roku jako jeden z  kościołów lokalnych (parafii) Kościoła Bożego w Polsce, legalnie działającego w Polsce kościoła protestanckiego wpisanego w 1996 roku do Rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych MSWiA pod poz. 105. 

Kościół Boży (Church of God)  jest jednym z najstarszych na świecie kościół nurtu zielonoświątkowo-charyzmatycznego. Kościół powstał pod koniec lat 80-siątych XIX wieku w Ameryce Północnej, a jego powstanie związane jest z ruchem uświęceniowym, który narodził się w kręgach amerykańskich metodystów. Miał on na celu odnowę moralną, ewangelizację oraz przywrócenie mocy Ducha Świętego w Kościele na wzór chrześcijaństwa opisanego w Dziejach Apostolskich. Doprowadziło to do odnowienia doświadczenia osobistego nawrócenia i chrztu w Duchu Świętym ze znakiem mówienia innymi językami, a także uzdrowienia będącego częścią dzieła odkupienia Chrystusa. Obecnie Kościół Boży liczy ok. 10 mln wiernych w 180 krajów świata na wszystkich kontynentach, a jego główna siedziba znajduje się w Cleveland, Tennessee w Stanach Zjednoczonych.

W Polsce w skład Kościoła Bożego wchodzi  ponad 70 autonomicznych, niezależnych zborów, czyli kościołów lokalnych.  Kościół prowadzi  wiele różnego rodzaju aktywności na skalę ogólnopolską np. Instytut Wydawniczy „Compassion” – największe wydawnictwo ewangeliczne w Polsce, szkołę biblijną Charis Bible College Polska w Łodzi (polski oddział międzynarodowej szkoły biblijnej założonej przez Andrew Wommacka), Centrum Pomocy Humanitarnej, którego celem jest wspieranie dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, ośrodki i domy wsparcia dla osób bezdomnych i uzależnionych. Jako jeden z niewielu kościołów, Kościół Boży w Polsce prowadzi Misję Wśród Romów, która dociera z przesłaniem Ewangelii do społeczności polskich Romów, organizuje działania edukacyjne i kulturalne na rzecz tego środowiska oraz realizuje projekty mające na celu poprawę warunków bytowych oraz integrację społeczną Romów.

Kościół Boży w Polsce jest członkiem Aliansu Ewangelicznego w RP zrzeszającego 16 kościołów nurtu ewangelicznego i zielonoświątkowo-charyzmatycznego (np. Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Chrystusowy) oraz wiele fundacji i stowarzyszeń chrześcijańskich. Siedziba władz kościoła znajduje się w Krakowie. Więcej informacji na temat kościoła można znaleźć pod adresem www.kosciolbozy.pl

Kościół Boży w Pruszkowie to przede wszystkim ludzie, którzy doświadczają żywego i prawdziwego Boga i budują z nim relację. Pragniemy by ta relacja miała wpływ na nasze codzienne życie i mogła zmieniać duchową atmosferę w naszych domach, w relacjach z sąsiadami, przyjaciółmi, w pracy, czy szkole. Ma to przypominać kluczową prawdę Bożego Słowa, że Bóg kocha i troszczy się o nasze życie. Jest więcej niż wystarczający, by zbawić, uzdrowić z chorób, uwolnić od demonicznej mocy nałogów. Poprzez ofiarę Jezusa na krzyżu ma moc zmienić życie każdej osoby, która do niego przychodzi.  Pragniemy by każdy człowiek bez względu na swoją sytuację materialną, czy rodzinną mógł doświadczyć mocy Ewangelii: Jezus żyje, działa, przebacza grzechy, uzdrawia, uwalnia, chrzci Duchem Świętym. Jezus był, jest i pozostanie prawdziwą odpowiedzią na wszelkie duchowe pytania człowieka. O takim dobrym Bogu chcemy mówić i w praktyczny sposób prezentować Jego miłość.