W co wierzymy

Fundamenty naszej wiary oparte są tylko i wyłącznie na Piśmie Świętym, do którego nikt, nawet największy ludzki autorytet,  nie może nic dodać ani ująć. Sięgamy w ten sposób do nauczania pierwszego kościoła chrześcijańskiego, w którym tzw. tradycja nie była żadną normą wiary i postępowania. 

Wierzymy w:

 1. Nieomylność Pisma Świętego (tj. 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu) natchnionego przez Ducha Świętego Bożego Słowa, które jest szczegółowym, doskonałym i zakończonym objawieniem danym człowiekowi przez Boga.
 2. Wierzymy, że każdy człowiek na skutek upadku znajduje się w stanie grzechu i w jego konsekwencji podlega śmierci.
 3. Trójedynego Boga: Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.
 4. Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi, w Jego zmartwychwstanie w ciele, wniebowstąpienie, Jego powtórne przyjście w chwale i panowanie.
 5. Zbawienie z Bożej łaski dostępne dla każdego człowieka przez osobistą wiarę w zbawczą ofiarę Jezusa na krzyżu.
 6. Realność przeżycia nowego narodzenia tzn. poddania swojego życia Jezusowi Chrystusowi, uznanie Go swoim Panem i Zbawicielem.
 7. Chrzest w Duchu Świętym, dary duchowe oraz ponadnaturalne działanie Boga w Jego Kościele, w tym fizyczne uzdrowienie.
 8. Nieśmiertelność ducha człowieka, zmartwychwstanie ciała, sąd nad światem, życie wieczne z Bogiem oraz wieczne potępienie bez Niego.
 9. Jeden, niepodzielny, powszechny Kościół, którego Jezus Chrystus jest jedyną głową, złożony ze wszystkich chrześcijan, którzy przez osobistą wiarę uznali w odkupieńczej śmierci Jezusa na krzyżu ofiarę za ich grzechy, odwrócili się od swoich nieprawości i doświadczyli nowego narodzenia z Ducha Świętego.
 10. Wierzymy, że każdy lokalny kościół, czyli zgromadzenie chrześcijan, jest jedyną biblijną formą manifestacji powszechnego Kościoła Jezusa Chrystusa; każdy kościół jest zgodnie z nauką Nowego Testamentu całkowicie autonomiczny we wszystkich sprawach wewnętrznych i zewnętrznych. Jezus, jako Głowa Kościoła działa w lokalnym kościele obdarowując każdego darem łaski ku wspólnemu pożytkowi i ustanawiając poszczególne służby. Troska o rozwój i zarząd lokalnego kościoła spoczywa na pastorze i wspierających go starszych.
 11. Powszechne kapłaństwo wszystkich narodzonych na nowo chrześcijan. Jedynym naszym pośrednikiem jest Syn Boży Jezus Chrystus, który siedzi po prawicy Boga Ojca i wstawia się za nami.
 12. Wierzymy, że Pan Jezus ustanowił w swoim Kościele dwa obrzędy: chrzest w wodzie poprzez całkowite zanurzenie i Wieczerzę Pańską (komunię), które sprawowane będą aż do Jego powtórnego przyjścia.
 
 

W oparciu o naszą wiarą w naszym życiu z Bogiem praktykujemy:

 • Biblijny chrzest przez zanurzenie w wodzie będący zewnętrznym wyrazem nowego narodzenia i posłuszeństwa Jezusowi. (Ewangelia św. Mateusza 28.19, List do Rzymian 6.3-4, List do Kolosan 2.12, Dzieje Apostolskie 2.38). Uroczystość chrztu to szczególne wydarzenie w życiu każdego kościoła lokalnego, gdyż jest publicznym potwierdzeniem wiary osoby przystępującej do chrztu i wyrazem jej decyzji, że to Jezus stał się Panem jej życia. 
 • Niedzielne nabożeństwa, podczas których można uczestniczyć w spontanicznym uwielbieniu Boga. Biblia mówi, ze Bóg mieszka w chwałach swojego ludu, dlatego też ta część nabożeństwa jest istotna i pełna prawdziwej radości płynącej z serca. Po wspólnym uwielbieniu jest czas na słuchanie nauczania z Bożego Słowa, które ma praktyczny wpływ na nasze życie. Podczas naszych niedzielnych spotkań nie zapominamy o modlitwie i dziękczynieniu Bogu za Jego troskę i opiekę nad nami. W naszych nabożeństwach nie ma typowej liturgii, która występuje w tzw. kościołów historycznych, gdyż każde nabożeństwo jest czymś wyjątkowym i odmiennym. To, co jest wspólne dla każdego naszego spotkania to występowanie dwóch zasadniczych części: uwielbienia Boga Ojca i Jego Syna Jezusa oraz kazanie, głoszenie Bożego Słowa.  
 • Wieczerzę Pańską (komunię), jako pamiątkę ofiary Jezusa Chrystusa i akt jednoczący Jego Kościół na całym świecie. Wieczerza jest czymś więcej, niż tylko symbolem – przypomina diabłu, że został raz na zawsze pokonany na krzyżu. Uczestnikami Wieczerzy Pańskiej mogą być wszystkie osoby, które wyraziły swoją osobistą wiarę w zbawczą ofiarę Jezusa na krzyżu poprzez przyjęcie chrztu wodnego, bez względu na przynależność kościelną. ( I List do Koryntian 11.26, Ewangelia św. Łukasza 22.17-20)